Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonujemy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej następujących rodzajów budynków:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych
-indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
-budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych
Świadectwa energetyczne wykonują audytorzy energetyczni – Arkadiusz, Maciej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Określanie zintegrowanej charakterystyki energetycznej polega na zestawieniu cech ocenianego budynku.  Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego są podstawą do obliczenia wskaźnika EP – energii końcowej, wyrażonej w kWh/m2*rok a następnie wskaźnika EK- energii końcowej. Energia końcowa jest wynikiem energii EP pomniejszona o stratę przesyłu ciepła. Energia końcowa EK wyrażona w kWh/m2*rok pozwala na przybliżone obliczenie kosztów utrzymania budynków na cele ogrzewcze.
Świadectwo jest przygotowywane w formie pisemnej.
Świadectwo zawiera:

 • Podstawowe dane dotyczące budynku i ilość energii niezbędnej na potrzeby wynikające z ogrzewania, korzystania z ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także ilość energii wymaganej na potrzeby oświetlenia.
 • Wskaźniki porównawcze.
 • Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień pozwalających obniżyć zapotrzebowanie na energię.

 

Dlaczego świadectwa są potrzebne?

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji oraz mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego nabywcy i najemcy muszą mieć dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia zawieranie uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu. Świadectwa energetyczne stawiają właścicieli, nabywców i najemców w komfortowej sytuacji, ponieważ dysponują oni jawną charakterystyką energetyczną budynków. Spodziewamy się także, że przyczynią się one do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

Wprowadzenie świadectw powinno:

 • zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych,
 • stymulować poprawę cech energetycznych budynków istniejących,
 • stanowić ważny czynnik w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży.

 

Kiedy sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej i dla jakich budynków oraz lokali?  

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

 • budynku nowego oddawanego do użytkowania
 • budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym. W przypadku nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Świadectwo jest ważne 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek do obrotu pierwotnego i wtórnego.
Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, zarządca budynku ani jego właściciel. Ten zakaz, który jest wprowadzany do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków, ma na celu wyeliminowanie zagrożenia nieobiektywności i niezależności osób oceniających budynek i jest podyktowany koniecznością zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych.
Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok,
 • mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego:

 • Właściciel budynku/lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku\lokalu.
 • Nabywca i najemca budynku/lokalu mają wiarygodne i obiektywne informacje o jego charakterystyce energetycznej oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
 • Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.

 

Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzenia takiego świadectwa spoczywa na właścicielu budynku/lokalu, jako że świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku. W przypadku nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Podczas sprzedaży budynku/lokalu jest ono dokumentem niezbędnym do podpisania aktu notarialnego.
Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i przekazać jego kopie nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali to:

 • nowe źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej budynków,
 • obiektywna ocena cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych,
 • pełna świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla ich właścicieli, nabywców i najemców,
 • impuls skłaniający do projektowania i budowy budynków energooszczędnych oraz do termomodernizacji budynków istniejących,
 • rynkowe narzędzie stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych.

 

Zwiększenie Energooszczędności budynku można uzyskać poprzez:

 • odpowiednie ocieplenie ścian, podłóg,  fundamentów i dachu i innych,
 • przeanalizowaniu możliwości powstania mostków cieplnych i zaradzeniu temu,
 • zastosowanie rekuperacji i gruntowego wymiennika ciepła,
 • korzystanie z optymalnego źródła ciepła (instalacja CO i CWU),
 • zastosowaniu wydajnych okien oraz zniwelowanie błędów wykonawczych przy montażu i ocieplaniu okien i parapetów,
 • zamontowanie ekranów grzejnikowych w niektórych typach budynków.

 

PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane – świadectwa charakterystyki energetycznej  2007-11-13

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.

5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady.

7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;

6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,

b) dodaje się ust. 8-15 w brzmieniu:

„8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo od-była szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

9. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.
10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa.

11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.

13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.4))

14. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

15. W rejestrze osób, o których mowa w ust. 8, wpisuje się następujące dane:

1) numer wpisu;
2) numer uprawnienia;
3) datę wpisu;
4) imię i nazwisko;
5) data i miejsce urodzenia;
6) adres do korespondencji;
7) numer telefonu i faksu.”;

2) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, o którym mowa w art. 5 ust. 3 oraz sposób sporządzania i wzór świadectw ich charakterystyki energetycznej uwzględniając w szczególności: dane ilościowe i wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego, dane osoby wykonującej świadectwo charakterystyki energetycznej oraz niezbędne dane osobowe właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, mając na uwadze poprawność wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.”;

3) w art. 57 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.”,

4) w art. 62:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”;

5) w art. 63 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.
3. Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

1)    upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

2)  w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.”;

6)  po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:

„Art. 63a. 1. Nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.
2. Najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.