Kosztorysy budowlane

Zajmujemy się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji oraz pracami remontowo – modernizacyjnymi.

Wykonujemy:

- przedmiary robót
- kosztorysy inwestorskie
- kosztorysy ofertowe
- kosztorysy powykonawcze
- kosztorysy, wyceny inwestycji do kredytów dla banku (domki jednorodzinne, budynki wielorodzinne, centra handlowe, hale magazynowe, budynki gospodarcze, obiekty służby zdrowia, obiekty kolejowe, obiekty oświatowe, hotele, parkingi, place, drogi, rozbudowy obiektów)
- kosztorysy dla ARiMR – dotacje unijne

Opracowane przez nas kosztorysy są zgodne z polskimi przepisami i normami. Kosztorysowanie wykonywane jest w programie komputerowym Norma Pro z uwzględnieniem aktualnych cen Sekocenbudu z bieżącego kwartału.

 

Kosztorysy/wyceny wykonuje zespół:

  1. część budowlana, drogowa – Wiesław, Marcin
  2. część sanitarna – Agnieszka, Mariola
  3. część elektryczna – Adam, Tomasz
  4. część hydrotechniczna – Paweł

 

Kosztorysy budowlane – rodzaje kosztorysów budowlanych i ich funkcje.
Definicja:
Kosztorys jest częścią dokumentacji projektowej, część techniczną stanowi projekt techniczny a część ekonomiczną stanowi kosztorys. Jest to dokument zawierający uzasadnienie ceny za obiekt lub usługę budowlaną obowiązującej w dniu przekazania obiektu inwestorowi.

Funkcje kosztorysów budowlanych:
• Są uzasadnieniem ceny za usługę budowlaną.
• Umożliwiają planowanie inwestycji przez inwestora i wykonawców.
• Są technicznym uzupełnieniem dokumentacji projektowej zawierając szczegóły nie ujęte w projekcie technicznym.
• Są podstawą do rozliczeń podatkowych.

Rodzaje kosztorysów:
a) ze względu na stopień dokładności:
-wstępne (szacunkowe) sporządzane na etapie badania celowości i opłacalności inwestycji
-wskaźnikowe zestawienie kosztów (kosztorys generalny, zbiorcze zestawienie kosztów), sporządzany na etapie projektów koncepcyjnych. Służy do wyboru najlepszego wariantu
-kosztorys szczegółowy sporządzany na podstawie projektu technicznego jako element dokumentacji projektowej.
b) ze względu na cel:
-kosztorys inwestorski; jest to kosztorys szczegółowy z dokładnym wyliczeniem wszystkich nakładów i cen,
-kosztorys nakładczy (ślepy); jest to kosztorys szczegółowy z dokładnym wyliczeniem wszystkich nakładów ale nie zawiera cen. Służy do celów przetargowych,
-kosztorys ofertowy; sporządzają firmy startujące do przetargu wypełniając swoimi cenami kosztorys ślepy,
-kosztorys powykonawczy; sporządza wykonawca po zrealizowaniu zadania. Może służyć do rozliczeń z inwestorem lub do rozliczeń fiskalnych,
-kosztorys na roboty dodatkowe; sporządza się w sytuacji jeżeli zakres robót zmienił się w trakcje realizacji budowy.

Dokumentacja kosztów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego:

ETAP I – przygotowanie inwestycji:
Faza I – studia i analizy przedprojektowe; Jest to czas na analizy celowości i opłacalności inwestycji. Na tym etapie koszty inwestycji określa się orientacyjnie na postawie informacji o innych podobnych inwestycjach. Wykonuje się kosztorysy szacunkowe.
Faza II – dokumentacja przedprojektowa. Na tym etapie dokonuje się zakupu gruntów pod budowę, zleca sporządzenie map służbom geodezyjnym, oraz badań geologicznych. Sporządza się projekty koncepcyjne oraz zbiorcze zestawienie kosztów (założenia techniczno-ekonomiczne). Dokonuje się wyboru najlepszego wariantu do dalszej realizacji.
Faza III – projektowanie. Zleca się wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem szczegółowym.

ETAP II – realizacja inwestycji.
Faza IV – wykonawstwo. W drodze przetargu lub innej formy wybiera się wykonawcę. Na podstawie kosztorysów ślepych firmy stające do przetargu wykonują kosztorysy ofertowe. W trakcie prowadzenia robót firmy posługują się kosztorysami powykonawczymi lub dodatkowymi.
Faza V – montaż maszyn i urządzeń – kosztorysy j.w.
Faza VI – eksploatacja gwarancyjna – kosztorysy j.w.

Ustalanie cen na usługi budowlane. Rodzaje kosztów. Ustalanie nakładów na R, M, S.
1. Cena ustalona w kosztorysie wynika z wielkości poniesionych kosztów i zakładanego zysku.
Cena = koszty + zyski,
2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa budowlane:
Koszty = koszty bezpośrednie + koszty pośrednie (ich wzajemna zależność).
Ustalenie kosztów bezpośrednich to ustalenie wysokości cen robocizny, kosztów materiałów i sprzętu. Ustalenie cen R, M i S wymaga znajomości norm nakładów (dla ustalenia ilości potrzebnych materiałów oraz czasu pracy ludzi i maszyn), cen jednostkowych tych nakładów oraz znajomości zasad pomiaru robót.
Informacje na temat ilości normowych R, M, S znajdują się w specjalnych katalogach KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych).

Etapy sporządzania kosztorysu
1. pomiar robót (obmiar lub przedmiar),
2. ustalenie wielkości nakładów na R, M, S oraz ich cen jednostkowych,
3. obliczenie kosztów bezpośrednich,
4. doliczenie narzutów i podatku VAT.

Rola kosztorysu
Rolę kosztorysu należy dostrzegać nie tylko jako jednego ze składników dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ale przede wszystkim jako specyficzną – właściwą dla budownictwa – metodę rachunku kosztów i kalkulacji ceny, a zwłaszcza jako swego rodzaju (analityczno-planistyczną i prognozową) sztukę wyceniania niejednorodnych procesów rzeczowych (nakładów i efektów) i nadawanie im wymiaru wartościowego pozwalającego na ich porównanie, ocenianie, ewidencjonowanie i jednoznaczne wykorzystywanie w stosunkach wzajemnych między różnymi kontrahentami. Rolą kosztorysu jest rzetelny odczyt z projektu technicznego rodzaju robót do wykonania, a z przedmiaru robót ilościowego zakresu poszczególnych asortymentów robót w jednostkach naturalnych, ich chronologiczne wyspecyfikowanie w kolejności realizacji oraz ustalenie rozmiarów wartościowych w drodze przyporządkowania właściwych norm zużycia z polskich norm (PN), norm europejskich (EN) lub obiektów budowlanych, lub aprobat technicznych oraz klasyfikacji statystycznych odpowiednich do każdego asortymentu robót.

Zadania kosztorysu
Podstawowym zadaniem kosztorysu jest konkretyzacja obowiązków przedsiębiorstwa, których sprawne wykonanie powinno zapewnić osiąganie celów, jakie wynikają z przyjętej strategii działania w zakresie kosztów i oczekiwanych korzyści ekonomicznych. Tak dostrzegane zadania kosztorysu powinny zapewnić wstępną ocenę skutków ekonomicznych z tytułu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia (przedmiotu zamówienia) oraz ustalenie przewidywanego zużycia czynników produkcji budowlanej w procesie realizacji. Istotnym zadaniem kosztorysu jest zapewnienie możliwości dokumentowania, ewidencjonowania oraz śledzenia rzeczywistego poziomu kosztów (wg ich składników rodzajowych) w miarę postępu realizacji robót, kontrolowanie ich poziomu w porównaniu do przyjętych założeń oraz podejmowanie decyzji korygujących i usprawniających przebieg realizacji. Ważnym zadaniem kosztorysu jest prawidłowe ustalenie korzyści finansowych – w formie kwotowej, czy stawki procentowej – w odniesieniu do całego przedsięwzięcia, jak i poszczególnych etapów i elementów realizacyjnych. Nie mniej istotnym, a może naczelnym zadaniem kosztorysu jest wyeksponowanie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych, które z racji swego usytuowania są zobowiązane do bezpośredniego realizowania lub współdziałania w procesie wykonania przedmiotu zamówienia od rozpoczęcia, aż do
zakończenia. Spełnienie przytoczonych wyżej i innych zadań przez kosztorys jest w praktyce inwestycji budowlanych uwarunkowane wieloma czynnikami, a zwłaszcza:
- właściwym zaprogramowaniem organizacji produkcji,
- zabezpieczeniem właściwych i potrzebnych we właściwym czasie, ilości czynników produkcji,
- ustaleniem odpowiednich zasad i warunków współdziałania i kooperacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa,
- zapewnieniem właściwej rytmiki procesów produkcyjnych z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych i klimatycznych , właściwe obsady kadrowe stosowane do poszczególnych faz produkcji itp.
Należy zauważyć, że przytoczone wyżej uwarunkowania to także zadania, jakie muszą być dostrzegane, doceniane, przewidywane i skonkretyzowane już w momencie opracowania kosztorysu tak ofertowego, jak i powykonawczego, aby mógł on potwierdzać poprawność, rzetelność i wiarygodność zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne.